Oferta

Oferta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu

W Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu w skład zespołu wchodzą osoby posiadające wysokie kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, są to:

PSYCHOLODZY

LOGOPEDZI

NEUROLOGOPEDZI

PEDAGODZY

Celem poradni jest: udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej od momentu urodzenia aż do pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, wspieranie przedszkoli szkól i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Swoje działania Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizuje przez:

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna prowadzi liczne formy terapii dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w formie indywidualnej i grupowej, ukierunkowanej na:

 • Terapię dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

 • Indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci:

- z trudnościami w nauce,

- ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

 • Indywidualną terapię psychologiczną:

- zaburzeń emocjonalnych m.in. fobia szkolna,

- zaburzeń zachowania,

- kierunkowana na doskonalenie umiejętność koncentracji uwagi,

- wspierająca radzenie sobie z trudnymi lub urazowymi zdarzeniami, sytuacjami, utratami.

 • Terapię rodzinną.

 • Terapię moczenia nocnego dla dzieci i ich rodzin.

 

2. Psychoedukacja i Profilaktyka

Pogadanki, prelekcje, warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców - temat zależnie od zgłaszanych potrzeb.

 

3. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydaje:

 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (od urodzenia do momentu podjęcia nauki szkolnej),

 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania (ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający lub uniemożliwiające uczęszczanie do szkoły, decyduje lekarz),

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z uwagi na: niepełnosprawność ruchową, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, więcej niż jedną niepełnosprawność tzw. sprzężoną, zagrożenie niedostosowaniem społeczny, niedostosowanie społeczne, zaburzenie zachowania i emocji, zagrożenie uzależnieniom, uszkodzony narząd wzroku, słuchu lub ze zdiagnozowanym autyzmem.

Do wydania orzeczenia konieczna jest następująca dokumentacja:

 • aktualna diagnoza psychologiczno – pedagogiczna i w zależności od potrzeb logopedyczna (możliwe jest wykonanie badań psychologiczno – pedagogicznych i logopedycznych w tutejszej Poradni),

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka,

 • wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o wydanie orzeczenia lub opinii
  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

 • opinia szkoły lub przedszkola – jeżeli dziecko jest uczniem lub wychowankiem placówki oświatowej.

 

4. Logopedzi w ramach swojej pracy oferują dla wszystkich zainteresowanych kompleksowe usługi w zakresie -logopedia ogólna:

 • terapia opóźnionego rozwoju mowy,

 • terapia dyslalii i innych wad wymowy,

 • diagnoza zaburzeń mowy i kompetencji językowej,

 • profilaktyka kompetencji językowej,

 • stymulacja rozwoju mowy,

 • konsultacje i porady,

neurologopedia:

 • terapia afazji i dyzartii,

 • terapia jąkania,

 • terapia mowy u dzieci upośledzonych umysłowo

 • terapia mowy u dzieci z problemami neurologicznymi (np. z mózgowym porażeniem dziecięcym),

 • terapia mowy u dzieci austystycznych.

Logopedzi rokrocznie przeprowadzają badania przesiewowe sześciolatków z terenu powiatu. Uczestniczą w spotkaniach z nauczycielami i rodzicami dzieci w szkołach i przedszkolach.

 

5. W zakresie poradnictwa i orientacji zawodowej udzielamy pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej. Zadania te Poradnia realizuje poprzez:

 • diagnozę psychologiczno – pedagogiczną,

 • indywidualną rozmowę doradczą,

 • zajęcia warsztatowe w placówkach oświatowych.

Orientacja i poradnictwo zawodowe koncentruje się głównie na przygotowaniu ucznia do podejmowania samodzielnych decyzji życiowych związanych z jego przyszłą karierą zawodową. Ponadto w ramach orientacji zawodowej przekazujemy uczniowi informacje o:

 • możliwościach kształcenia na różnych poziomach,

 • możliwościach zatrudnienia po ukończeniu nauki,

 • funkcjonujących na runku pracy zawodach oraz możliwościach ich wyboru,

 

6. PORADNIA DIAGNOZUJE I WYDAJE OPINIE W SPRAWIE:

1. Osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat.

2. O potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wydawana przez Zespół Orzekający).

3. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.

4. Odroczenia rozpoczęcia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego.

5. Powtarzania klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej.

6. Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.

7. Objęcie ucznia nauka w klasie terapeutycznej.

8. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

9. Dostosowania warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję rozwojową).

10. Dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu w ostatnim roku nauki

w gimnazjum do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (m.in. dysleksję rozwojową).

12. Dostosowanie warunków i formy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta.

13. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

14. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.

15. Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

16. Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

17. Dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

18. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu w formie:

  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

  • zajęć logopedycznych;

  • zajęć o charakterze terapeutycznym.

19. Objęcia ucznia/wychowanka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole lub placówce w formie:

  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

  • zajęć logopedycznych;

  • zajęć socjoterapeutycznych;

  • zajęć o charakterze terapeutycznym;

  • nauczania w klasie terapeutycznej;

Ponadto wydawane są opinie dla lekarzy specjalistów dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności (dla PCPR), dla innych poradni specjalistycznych oraz sądu.

 

Drodzy Rodzice i Wychowawcy!

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu Szkoła dla rodziców. Będzie się ono odbywać
w formie 10-ciu cyklicznych spotkań.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, zajęcia prowadzone są metodą warsztatową.

Zagadnienia objęte programem:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były przez dziecko respektowane,

  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć aktywne, wspierające słuchanie,

  • motywowanie młodego człowieka do współdziałania modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań,

  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

  • budowanie realnego poczucia własnej wartości młodego człowieka,

  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.