ALALIA PROLONGATA, ALALIA, NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY O TYPIE AFAZJI, AFAZJA DZIECIĘCA

Podstawowe informacje do wykorzystania przez logopedów
przedszkolnych i szkolnych.

Stanowisko Lubelskie za prof. UP, dr hab. Mirosławem Michalikiem

ALALIA PROLONGATA

Alalia prolongata – syn. opóźniony rozwój mowy, opóźnienie rozwoju mowy, proste/zwykłe opóźnienie rozwoju mowy, samoistny opóźniony rozwój mowy.

Objawy:

 • Późny start mowy – pierwsze wyrazy pod koniec drugiego, a nawet w trzecim roku życia,
 • Opóźnienie rozwoju mowy dotyczyć może ekspresji, rozumienia mowy lub/i ekspresji i rozumienia mowy,
 • Postać:
 • całkowitego braku języka,
 • przekroczenia granic wiekowych rozwoju prawidłowego,
 • nieprawidłowości w zakresie któregoś lub wszystkich podsystemów języka.

Następstwa:

 • Trudności w czytaniu,
 • Trudności w opanowaniu poprawnej pisowni,
 • Zaburzenia: relacji interpersonalnych, emocjonalne, zachowania.

Podstawa rozpoznania:

 • Dzieci przekraczają kolejno każdy z etapów ontogenezy mowy tak, jak dzieci zdrowe, ale z kilkuletnim opóźnieniem.
 • Opóźniający się początek rozwoju mowy.
 • Zaburzenia artykulacyjne.
 • Ograniczony słownik czynny i bierny.
 • Uboga struktura gramatyczna wypowiedzi (aspekt ilościowy i jakościowy).
 • Brak lub ograniczenie zdolności narracyjnych.

Rodzaj uszkodzenia:

Zaburzenie mowyRodzaj uszkodzenia

Alalia
-Uszkodzenie Ośrodkowego układu nerwowego -Uszkodzenie do 1 roku życia

Niedokształcenie mowy o typie afazji
-Uszkodzenie Ośrodkowego układu nerwowego -Uszkodzenie w okresie kształtowania się struktur języka 2-6 roku życia -Utrata częściowo nabytych sprawności językowych i trudności w dalszym rozwoju mowy

Afazja dziecięca
-Uszkodzenie Ośrodkowego układu nerwowego -Uszkodzenie po 7 roku życia -Pełna lub częściowa utrata nabytych zdolności porozumiewania się słownego

Przyczyny uszkodzenia mózgu :

Zaburzenie mowyOkres w którym dochodzi do uszkodzenia oraz przyczyny uszkodzenia

Alalia
– uszkodzenia w okresie prenatalnym, perinatalnym, postnatalnym do 1 roku życia -choroby matki, wstrząsy i urazy psychiczne- zwłaszcza w I połowie ciąży, skłonności do poronień, zatrucia środkami chemicznymi. Urazy okołoporodowe, zaburzenia krążenia płodu

Niedokształcenie mowy o typie afazji
-Uszkodzenia postnatalne : 2-6 rok życia – Choroby wirusowe: grypa, ospa wietrzna, zapalenie ślinianek przyusznych, zapalenie opon mózgowych. Choroby bakteryjne: zakażenia gronkowcowe i paciorkowcowe, choroby wirusowe z zakażeniami bakteryjnymi, urazy czaszki, operacje, guzy, krwiaki

Afazja dziecięca
– uszkodzenia postnatalne: po 7 roku życia, – Jak u osób dorosłych

W przypadku Alalii Prolongaty brak jest uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego

W przypadku Alalii, niedokształceniu mowy o typie afazji i afazji dziecięcej dochodzi do uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego

ALALIA może występować z podobną częstością po uszkodzeniach lewej i prawej półkuli mózgu – ok. 35% przypadków związanych jest z uszkodzeniem półkuli prawej (A. Herzyk) – gdyż czynności mowy w mózgu dziecka nie mają ustalonej lateralizacji oraz lokalizacji, a funkcje uszkodzonych obszarów mózgu mogą być regulowane przez inne nieuszkodzone struktury.

 • Mowa od początku nie rozwija się prawidłowo, stąd obserwuje się zaburzenia sprawności we wszystkich czynnościach językowych.
 • Mogą towarzyszyć zakłócenia w rozwoju innych wyższych funkcji psychicznych.
 • Opóźnia się początek rozwoju mowy. Wolne jej nabywanie.
 • Zaburzenia artykulacyjne.
 • Ograniczony słownik bierny i czynny.
 • Uboga i niepoprawna struktura gramatyczna.
 • Posiłkowanie się elementami pozawerbalnymi – gestami, mimiką.
 • Możliwe zaburzenia ekspresji, percepcji lub mieszane.
 • Od całkowitej niemożności porozumiewania się do nieprawidłowości w rozwoju poszczególnych sprawności językowych (fonetycznych, fleksyjnych, słowotwórczych, leksykalno-semantycznych, syntaktycznych, narracyjnych).
 • Zakłócenia artykulacyjne są wynikiem zaburzeń kinestezji artykulacyjnej – poszukiwań właściwego ułożenia artykulatorów
 • Następstwa: trudności w czytaniu i pisaniu, zaburzenia interpersonalne i emocjonalne, wtórne upośledzenie, jeśli braki językowe uniemożliwiają rozwój myślenia pojęciowego

NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY O TYPIE AFAZJI Przypadki niedokształcenia mowy o typie afazji rozpoznaje się wówczas, gdy w pewnym okresie życia dziecka obserwowano prawidłowy rozwój sprawności językowych,
a zaistniały epizod neurologiczny, doprowadzając do uszkodzenia mózgu, spowodował regres rozwoju mowy i utrzymujące się trudności w jej ponownym opanowaniu.

Następstwa: trudności w czytaniu i pisaniu, zaburzenia interpersonalne
i emocjonalne, wtórne upośledzenie, jeśli braki językowe uniemożliwiają rozwój myślenia pojęciowego

Zaburzenia współwystępujące z alalią i niedokształceniem mowy o typie afazji:

Objawy zaburzeń rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego:

 • Zaburzenia myślenia pojęciowego (zredukowana zdolność do wyodrębniania cech istotnych przedmiotu),
 • Spowolnienie myślenia,
 • Obniżenie zakresu uwagi,
 • Zakłócenia procesów wolicjonalno-motywacyjnych,
 • Zaburzenia pamięci,
 • Opóźnienia i zaburzenia rozwoju psychoruchowego, funkcji wzrokowych i słuchowych,
 • Zaburzenia koordynacji i integracji ruchowej, wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej,
 • Zakłócenia w ujmowaniu stosunków przestrzennych,
 • Zaburzenia lateralizacji,
 • Zaburzenia procesów emocjonalnych i zachowania.

AFAZJA DZIECIĘCA

 • uszkodzenia postnatalne: po 7 roku życia
 • przyczyną są czynniki takie jak u osób dorosłych.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu
ul. Waryńskiego 1, 33-300 Nowy Sącz tel. 18 473 14 08 e-mail: ppppns@op.pl

mgr Aleksandra Tokarczyk

Neurologopea

Dodano w PPPPNS i otagowano .