Prowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej dla dzieci i młodzieży z powodu:

 • niepełnosprawności;

 • niedostosowania społecznego;

 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 • zaburzeń zachowania lub emocji;

 • szczególnych uzdolnień;

 • specyficznych trudności w uczeniu się; dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii;

 • deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

 • choroby przewlekłej;

 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 • niepowodzeń edukacyjnych;

 • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

 • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.